Maailmanennätys Kia Nirolla

Kia Niro on saa­vut­ta­nut vi­ral­li­sen Guin­nes­sin maa­il­ma­nennätyk­sen al­hai­sel­la polt­toai­neen­ku­lu­tuk­sel­laan. Uusi ennätys syn­tyi hy­bri­di­au­to­jen luo­kas­sa. Ni­rol­la ajet­tiin Yh­dys­val­to­jen ran­ni­kol­ta toi­sel­le us­ko­mat­to­mal­la 3,07 l / 100 km kes­ki­ku­lu­tuk­sel­la. Mat­kaa ker­tyi 5779,36 ki­lo­met­riä.

”Olem­me erittäin tyy­tyväisiä Ni­ron ennätyk­sel­li­seen suo­ri­tuk­seen. Ase­tim­me ta­voit­teek­si ra­ken­taa au­ton, jos­sa yh­dis­tyvät mo­nikäyttöisyys, upea muo­toi­lu ja erin­omai­nen polt­toai­neen­ku­lu­tus. Guin­nes­sin maa­il­ma­nennätys vah­vis­taa käsi­tyk­siämme au­tos­ta”, sa­noo Kia Mo­tors Ame­rican va­rapääjoh­ta­ja Orth Hedrick.

Vaivaisella 4,1 tankillisella

Niro EX -ver­sio­ta ajoi ennätys­mat­kal­la Wayne Gerdes Ka­li­for­nias­ta. Apu­kul­jet­ta­na toi­mi Robert Winger Vir­gi­nias­ta. Auto sel­vi­si mat­kan Los An­ge­le­sin kau­pun­gin­ta­lol­ta New Yor­kin kau­pun­gin­ta­lol­le vai­vai­sel­la 4,1 tan­kil­li­sel­la (183,59 l).

Kia Niro on ai­nut­laa­tui­nen cros­so­ve­rin ja hy­bri­din yh­dis­telmä. Niro on suun­ni­tel­tu täysin uu­del­le alus­tal­le, joka on ke­hi­tet­ty erillään muus­ta Kia-mal­listosta Alus­ta hyödyntää ympäristötie­tois­ta tek­no­lo­gi­aa ja seu­raa­van su­ku­pol­ven voi­ma­lin­jaa. Ni­ron voi­ma­lin­ja­na on 1.6 GDI -ben­sii­ni­moot­to­ri, li­tiu­mio­niak­ku, 32 kW:n sähkömoot­to­ri ja 6-vaih­tei­nen kak­sois­kyt­kin au­to­maat­ti­vaih­teis­to. Voi­man­lin­jan tuot­ta­ma yh­teis­te­ho on 141 hv.

Val­mis­ta­jan il­moit­ta­ma yh­dis­tet­ty ku­lu­tus Ni­rol­le on 3,8 l / 100 km.