Kia Ceedille vertailuvoitto!

Uusi Kia Ceed ykkönen Auto Bild Suomen vertailussa.

Täysin uusi Kia Ceed saa­vut­ti en­simmäisen si­jan Auto Bild Suo­men (13/​2018) vii­sio­vis­ten per­heau­to­jen ver­tai­lus­sa. C-seg­men­tin ykkösti­la hel­ti­si Cee­dil­le 524 pis­teellä. Muut si­jat me­nivät järjes­tyk­sessä: Volkswa­gen Golf (516), Opel Astra (505), Hon­da Ci­vic (490) ja Re­nault Me­ga­ne (481).

”Uusi nu­me­ro ykkönen – aja­tuk­sel­la teh­ty auto”, to­de­taan Auto Bild Suo­men yh­teen­ve­dos­sa.

Ceed oli ver­tai­lun ykkönen useal­la osa-alu­eel­la. Auto saa­vut­ti en­simmäisen si­jan niin moot­to­rin ja voi­man­siir­ron, mu­ka­vuu­den kuin ajo­dy­na­mii­kan­kin osal­ta. Myös au­ton ekoin­dek­si oli ver­tai­lun pa­ras. Ekoin­dek­sin ar­vioin­ti­kri­tee­reinä käytetään pa­ko­kaa­su­jen puh­dis­tus­ta, tes­ti­ku­lu­tus­ta, lii­ken­ne­kuor­mi­tus­ta, ja il­mas­toin­ti­tek­niik­kaa.

Luokkansa kestosuosikki Suomessa

Kol­man­nen su­ku­pol­ven Kia Ceed esi­tel­tiin Suo­mes­sa syys­kuun alus­sa. Ceed on ol­lut yksi luok­kan­sa kes­to­suo­sik­ke­ja Suo­mes­sa. Mal­lia on myy­ty meillä yh­teensä yli 27 000 kap­pa­let­ta. Ceed on naut­ti­nut suur­ta suo­sio­ta myös muu­al­la Eu­roo­pas­sa. Mal­lia on val­mis­tet­tu en­simmäisestä su­ku­pol­ves­taan vuo­des­ta 2006 lähtien jo 1,28 mil­joo­naa kap­pa­let­ta.

Uu­den Cee­din muo­toi­lus­sa on vai­kut­tei­ta ur­hei­lul­li­ses­ta Stin­ger-mal­lis­ta. Uusi Ceed on muo­toil­tu Kian Eu­roo­pan muo­toi­lu­kes­kuk­ses­sa Frank­fur­tis­sa. Cee­din muo­toi­lus­ta ovat vas­tan­neet Kian mai­neik­kaat muo­toi­li­jat Peter Schreyer ja Gregory Guillaume, jot­ka ovat muo­toil­leet myös lip­pu­lai­va­mal­li Stin­ge­rin.

Uusi Ceed on mo­nikäyttöisem­pi kuin kos­kaan ai­em­min. Kia Ceed Sportswa­go­nin ta­va­ra­ti­la on peräti 625 lit­raa. Se on enemmän kuin mo­nel­la suu­rem­mal­la D-seg­men­tin au­tol­la. Far­ma­rin ta­va­ra­ti­la on 97 lit­raa suu­rem­pi kuin ny­ky­mal­lil­la.

Uudet moottorit – tulossa myös kevythybridinä!

Uusi Ceed on saa­ta­va­na kah­del­la täysin uu­del­la moot­to­ril­la: 1.4 T-GDi -ben­sii­ni­tur­bo­moot­to­ril­la (140 hv) ja ”U3” 1.6 CRDI -die­sel­moot­to­ril­la (115 & 136 hv). Lisäksi Kia esit­te­lee 48 V sähkömoot­to­ril­la va­rus­te­tun ke­vyen hy­bri­dijärjes­telmän uu­des­sa Cee­dissä vuon­na 2019.

Ceed kätkee sisällensä uut­ta tur­val­li­suus­tek­no­lo­gi­aa. Ky­seessä on en­simmäinen Kia, joka on saa­ta­va­na au­to­no­mi­sen ajon ta­son kak­si mu­kau­tu­val­la kais­tal­la­pi­toa­vus­ti­mel­la. Järjes­telmä seu­raa tie­mer­kintöjä ja pitää au­ton kais­tal­laan, kiih­dyttää, jar­rut­taa ja oh­jaa edessä ole­vaan lii­ken­tee­seen mu­kau­tu­vas­ti. Kais­tal­la­pi­toa­vus­tin käyttää sen­so­rei­ta pitämään tur­val­li­sen väli­mat­kan edessä aja­vaan lii­ken­tee­seen ja on toi­min­nas­sa 0–130 km/​​h no­peuk­sis­sa.

Uusi Kia Ceed on va­rus­tet­tu kaik­kien uusien Kia-au­to­jen ta­voin ai­nut­laa­tui­sel­la 7 vuo­den tai 150 000 km ta­kuul­la.